Rady

Doklady
Platný cestovní pas s minimální dobou platnosti jeden mÄ›síc. V pÅ™ípadÄ› cesty motorovým vozidlem je nutné, aby Å™idič vlastnil mezinárodní Å™idičský průkaz (ukrajinské urgány však akceptují také české Å™idičské průkazy) a technický průkaz. Vyžadována je i tzv. zelená karta. V pÅ™ípadÄ› cesty automobilem, naléhavÄ› upozorňujeme, že na hranicích, ale i ve vnitrozemí, je tÅ™eba prokazovat vlastnický vztah k automobilu. Jestliže se jedná o vozidlo zapůjčené, je nutno celním orgánům, resp. dopravní policii (DAI), doložit plnou moc k užívání vozu, pokud možno s ruským pÅ™ekladem.

Víza, režim vstupu
Ukrajina zrušila vízovou povinost pro občany ÄŒR bez časového omezení. Toto opatÅ™ení umožňuje vstup a pobyt na území Ukrajiny bez víza, v délce 90 dnů v průbÄ›hu 180 dní od data prvního vstupu. V pÅ™ípadÄ› pobytu za účelem zamÄ›stnání, trvalého pobytu, sloučení rodiny, studia nebo pobytu pÅ™evyšujícím 90 dnů, je nutno požádat o pÅ™íslušné vízum. Doporučujeme se pÅ™ed cestou ověřit u zastupitelského úÅ™adu Ukrajiny, zda se podmínky pro pÅ™icestování nezmÄ›nily.

Celní pÅ™edpisy
Celní pÅ™edpisy Ukrajiny se prakticky neliší od celních norem států Evropské unie. Rozdíl však pÅ™edstavuje zejména pÅ™evoz valuty pÅ™es ukrajinskou hranici. Vývoz valuty z území Ukrajiny v ekvivalentu 3 000 USD a vyšší částky musí být podložen dokumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukrajiny. Takovým dokumentem je zpravidla celní deklarace o dovozu této částky na území Ukrajiny, bankovní potvrzení o pÅ™evedení této částky ze zahraničí. Doporučuje se pÅ™i pÅ™íjezdu radÄ›ji deklarovat veškerou dováženou valutu (i částky nižší než ekvivalent 3 000 USD), dražší osobní vÄ›ci (zlato, elektronická technika). Taktéž se doporučuje zdržet se vývozu umÄ›leckých pÅ™edmÄ›tů, dovozu a vývozu zbraní, stÅ™eliva, omamných a psychotropních látek a vÄ›cí, u nichž není možné prokázat jejich původ. Na základÄ› dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. Totéž je možno Å™íci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter - je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, že v tomto pÅ™ípadÄ› záleží na názoru jednotlivých pracovníků pÅ™íslušných ukrajinských orgánů - doporučuje se na území Ukrajiny radÄ›ji napÅ™. s loveckými noži vůbec necestovat.
Povinná výmÄ›na valut se nevyžaduje. V teritoriu existuje široká síÅ¥ smÄ›náren. SmÄ›na se provádí zpravidla bez manipulačního poplatku pro banku. Nejlépe je na Ukrajinu cestovat s USD event. s EURO v menších bankovkách. Zejména u USD jsou ve smÄ›nárnách požadovány málo opotÅ™ebované bankovky (napÅ™. 100 dolarové bankovky, ne starší než emise z roku 1993). VýmÄ›nu penÄ›z zásadnÄ› uskutečňovat v bankách nebo ve smÄ›nárnách.

Celnice a celní pÅ™edpisy
Jedinou celnicí pÅ™i cestÄ› na ukrajinu je celnice slovensko-urajinská Vyšné Nemecké-Užhorod. Na slovenské stranÄ›, pÅ™i cestÄ› tam to jde bez problémů. Na ukrajinské celnici musíte vyplnit emigrační kartičku a celní prohlášení, poté Vás pustí. Emigrační kartičku vypisujete dvakrát, jeden díl si nechávají hned na celnici a druhý odevzdáváte pÅ™i výjezdu zpÄ›t do SR. Majitelé osobních vozidel dostávají na začátku celnice talončik na svůj automobil, ten odevzdávají na konci celnice, oni si onÄ›j Å™eknou. Pozor na zbranÄ›, různé paralyzační spreje i deseticentimetrový nůž je problém. Pokud byste chtÄ›li vÄ›dÄ›t více můžete kontaktovat:

Generální konzulát Lvov
Antonovicha 130/a, Lvov
79057
tel: 00380/322-976893, 322-976894
fax: 00380/322-976896
e-mail: lvov(at)embassy(dot)mzv(dot)cz
web: www.mzv.cz/lvov

Vedoucí úÅ™adu: JUDr. Ladislav HRADIL
Funkce: generální konzul
Působnost úÅ™adu: konzulární pro oblasti:
Volyňská, Rovenská, ÄŒernivecká, Lvovská, Zakarpatská, Ivano-Frankovská a Ternopylská

PÅ™i cestÄ› zpÄ›t na ukrajinské stranÄ› odevzdáte druhou část emigrační kartičky, ukrajinci nedÄ›lají žádné problémy. Na Slovenské celnici se obrňte trpÄ›livostí. ZpÄ›t do evropské unie můžete dovážet jeden karton cigaret, litr vodky, dva litry vína, čtyÅ™i piva. Nesmíte dovážet potraviny. Oni jsou opravdu svÄ›domití a doufáme, že nenarazíte na žádného pitomce. Máme zkušenosti, že průjezd tam do jedné hodiny je supr a zpÄ›t do dvou a půl, malý zázrak. Lépe je hranicemi projíždÄ›t v noci. V letní sezónÄ› se doba strávená na celnici rovněž prodlužuje. Autobusové zájezdy pÅ™i cestÄ› tam i zpÄ›t musí vyÅ™izovat více dokladů, ale profesionální dopravci to znají. Nenechejte se vyprovokovat k neuváženým činům a pevné nervy. Pozor oni vám rozumí!

Zdravotnictví
Poskytování zdravotnických služeb občanům ÄŒR je provádÄ›no od 1. bÅ™ezna 2000 pouze za úplatu nebo na základÄ› zahraničního zdravotního pojištÄ›ní. Doporučujeme proto uzavÅ™ít zdravotní pojištÄ›ní pro cesty do zahraničí, z tohoto pojištÄ›ní je pak možné krýt náklady na péči v nestátním zaÅ™ízení (ve velkých mÄ›stech Medikom, Boris). Doporučujeme, aby se občané ÄŒR informovali u jednotlivých českých či zahraničních pojišÅ¥ovacích společností na možnost pÅ™ipojištÄ›ní se pro území Ukrajiny. Rovněž doporučujeme zvážit možnost pojistit si majetek. V pÅ™ípadÄ› krádeže osobních vÄ›cí turisty bývají zpravidla značné potíže pÅ™i vyžadování potvrzení o krádeži od policejních orgánů Ukrajiny. Potvrzení o krádeži osobních dokladů se nevydávají a místo nich je možné získat jen potvrzení o nahlášení ztráty osobního dokladu (cestovní pas, Å™idičský průkaz a pod.).

Občanům ÄŒR je poskytována lékaÅ™ská péče za úplatu, avšak upozorňujeme na odlišnou kvalitu v porovnání s ÄŒR. Existují zde i soukromé ordinace, pÅ™edevším stomatologické, kde je ošetÅ™ení na vyšší úrovni s odpovídajícími cenami. Občané ÄŒR by se pÅ™ed cestou na Ukrajinu mÄ›li pojistit. ÄŒeské pojišÅ¥ovny, které jsou členy mezinárodní asociace CORIS, by mÄ›ly být pro pojištÄ›ní nejvhodnÄ›jší, protože mají partnery i na UkrajinÄ›. OšetÅ™ení je možné zajistit ve státních a soukromých ordinacích.
Zdroj: Ministerstvo zahraničních vÄ›cí ÄŒR

LékaÅ™ská péče na UkrajinÄ› se nedá srovnávat s naší, nejbližší lékaÅ™ská péče je v obci SinÄ›vir (10 km od Koločavy). Spíše počítejte s placením lékaÅ™ských úkonů, vyjma nemocnic. Nezapomínejte si brát doklady pro jednání s vaší pojišÅ¥ovnou. Není od vÄ›ci sebou mít svou lékarničku a hlavnÄ›, co můžete vyÅ™ešit sami, radÄ›ji vyÅ™ešte. I pÅ™evoz na slovenskou stranu je lepší. PojistÄ›te se na cestu u vaší zdravotní pojišÅ¥ovny, je to pár korun. NIKDY NEJEZDÄšTE NA UKRAJINU NEPOJIŠTÄšNÍ!

Mapy
V naší republice můžete mapy zakarpatské oblasti zakoupit v brnÄ›nském kudrnovském obchůdku, v podchodu pod vlakovým nádražím nebo v pražské JugmanovÄ› ulici prodejna KIWI či na adrese: http://www.infoukes.com/ua-maps/oblast/oblast01/.
Můžete je také zakoupit v knihkupectvích v UžhorodÄ› či Mukačevu. K dostání jsou i v ÄŒetnické stanici v KoločavÄ›.

Pošta a pohlednice
V KoločavÄ› funguje v pracovní dny pošta, nachází se v centru vesnice. Pohlednice si můžete zakoupit v ÄŒetnické stanici. Známky na poštÄ›. Pokud bude pošta zavÅ™ená dejte pohlednice majitelům četnické stanice a peníze na známky, oni vám je pošlou.

Na co si dát pozor
Vždy se radÄ›ji dopÅ™edu zeptejte na cenu, plaÅ¥te až po. Buďte spíš nenápadní. Pozor na alkohol a na alkoholické družby s místnimi, nedopadá to dobÅ™e. Pozor na pÅ™ílišnou důvÄ›ru. Ženy a dívky, buďte radÄ›ji v mužském doprovodu. Nedávejte okolí pÅ™íležitost, aby vás okradli. Zakarpatí je docela bezpečná oblast, ale buďte obezÅ™etní. PÅ™i ztrátÄ› nebo odcizení pasu, osobních dokladů, kontaktujte naše velvyslanectví a Å™iďte se jejich pokyny. Není od vÄ›ci mít sebou ofocenou zadní stranu vašeho pasu a dvÄ› pasové fotografie. V pÅ™ípadÄ› ztráty pasu vám ochotnÄ› pomůžou majitelé ÄŒetnické stanice Valerij a Natálka, není to jejich první zkušenost.

Powered by Website Baker